قیمت تیر آهن های ذوب آهن در بنگاه تهران در همه سایزها نسبت به دیروز ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد در بنگاه تهران ، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد.

...

ورق فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز 5 تا 15 تومان افزایش داشت

...

قیمت میلگرد سیرجان با 10 تومان کاهش نسبت به دیروز اعلام شد

...

ورق سیاه 2 میل روس در بندر انزلی نسبت به دیروز ثابت اعلام شد.

...

قیمت پروفیل 2 میل ، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد

...

قیمت میلگرد ظفربناب در کارخانه با 2 تا 3 تومان کاهش اعلام شد

...

قیمت ورق سیاه 2 میل روس در انبار تهران نسبت به دیروز ثابت اعلام شد

...

قیمت ورق سیاه 2 میل روس در انبار تهران نسبت به دیروز ثابت اعلام شد

...

نبشی ناب تبریز در بنگاه و در کارخانه با 10 تومان افزایش اعلام شد

...

قیمت میلگرد در کارخانه کاشان ثابت اعلام شد.

...

قیمت میلگرد نیشابور امروز با 20 تومان کاهش اعلام شد

...

قیمت تیر آهن های ذوب آهن در بنگاه تهران در سایز های سبک، با 2000 تومان افزایش و در سایزهای سنگین به استثنای سایزهای 27 و 30 که ثابتند، با 100000 تومان افزایش اعلام شد.

...

قیمت میلگرد در بنگاه تهران ، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شد

...

یمت ورق سیاه 10 و 12 میل در بنگاه تهران یکسان و معادل 2030 تومان و ورق 8 و 15 میل به ترتیب 10 و 25 تومان بالاتر اعلام میگردد.

...
1234567