قیمت ورق برشی بازار شیراز

ورق

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
18 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
26 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم178000
310 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
412 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
515 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
6غیر اصفهان 6 میلانبار - شیرازکیلوگرم176000
7غیر اصفهان 8 میلانبار - شیرازکیلوگرم160000
8غیر اصفهان 10 تا 15 میلانبار - شیرازکیلوگرم158000
9غیر اصفهان 20 تا 30 میلانبار - شیرازکیلوگرم157000
1020 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم160000
1125 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم160000
1230 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم160000
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
8 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
6 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم178000
10 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
12 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
15 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم163000
غیر اصفهان 6 میلانبار - شیرازکیلوگرم176000
غیر اصفهان 8 میلانبار - شیرازکیلوگرم160000
غیر اصفهان 10 تا 15 میلانبار - شیرازکیلوگرم158000
غیر اصفهان 20 تا 30 میلانبار - شیرازکیلوگرم157000
20 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم160000
25 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم160000
30 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم160000