قیمت ورق برشی بازار شیراز

ورق

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
12/5 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
23 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم263000
34 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم263000
45 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم269000
56 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
68 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
710 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
812 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
915 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
10غیر اصفهان 6 میلانبار - شیرازکیلوگرم253000
11غیر اصفهان 8 میلانبار - شیرازکیلوگرم249000
12غیر اصفهان 10 تا 15 میلانبار - شیرازکیلوگرم249000
13غیر اصفهان 20 تا 30 میلانبار - شیرازکیلوگرم257000
1420 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم261000
1525 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم261000
1630 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم261000
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
2/5 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
3 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم263000
4 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم263000
5 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم269000
6 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
8 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
10 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
12 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
15 میل اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم273000
غیر اصفهان 6 میلانبار - شیرازکیلوگرم253000
غیر اصفهان 8 میلانبار - شیرازکیلوگرم249000
غیر اصفهان 10 تا 15 میلانبار - شیرازکیلوگرم249000
غیر اصفهان 20 تا 30 میلانبار - شیرازکیلوگرم257000
20 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم261000
25 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم261000
30 میل کاویانانبار - شیرازکیلوگرم261000