قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریتعداد در هر بستهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11212512کیلوگرمذوب آهن - اصفهان44تماس بگیریدنامشخص
21415512کیلوگرمذوب آهن - اصفهان361619003500
31619012کیلوگرمذوب آهن - اصفهان301419001500
41822612کیلوگرمذوب آهن - اصفهان241314003000
52026912کیلوگرمذوب آهن - اصفهان181519002500
62231512کیلوگرمذوب آهن - اصفهان16تماس بگیریدنامشخص
72436912کیلوگرمذوب آهن - اصفهان141359001500
82743412کیلوگرمذوب آهن - اصفهان12تماس بگیریدنامشخص
93050712کیلوگرمذوب آهن - اصفهان10تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1212512تماس بگیریدنامشخص
14155121619003500
16190121419001500
18226121314003000
20269121519002500
2231512تماس بگیریدنامشخص
24369121359001500
2743412تماس بگیریدنامشخص
3050712تماس بگیریدنامشخص

قیمت تیرآهن ناب تبریز

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413212کیلوگرمناب تبریز - تبریز149900ثابت
21617012کیلوگرمناب تبریز - تبریز149900ثابت
31821212کیلوگرمناب تبریز - تبریز149900ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413212149900ثابت
1617012149900ثابت
1821212149900ثابت

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11412112کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیریدنامشخص
21413012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه143400ثابت
31414012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه143400ثابت
41415012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه143400ثابت
51617012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1412112تماس بگیریدنامشخص
1413012143400ثابت
1414012143400ثابت
1415012143400ثابت
1617012تماس بگیریدنامشخص

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413212کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری136900نامشخص
21416012کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساریتماس بگیریدنامشخص
31617012کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساریتماس بگیریدنامشخص
42024212کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساریتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413212136900نامشخص
1416012تماس بگیریدنامشخص
1617012تماس بگیریدنامشخص
2024212تماس بگیریدنامشخص

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11412512شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهران18000000نامشخص
21413012شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهرانتماس بگیریدنامشخص
31617012شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهران24100000ثابت
41820512شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهران29100000ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
141251218000000نامشخص
1413012تماس بگیریدنامشخص
161701224100000ثابت
182051229100000ثابت

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413012کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز138400نامشخص
21616712کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز138400نامشخص
31821312کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهوازتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413012138400نامشخص
1616712138400نامشخص
1821312تماس بگیریدنامشخص

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413412کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد1499008500
21414712کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
31618012کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
41821512کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
52025512کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
62230012کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
14134121499008500
1414712تماس بگیریدنامشخص
1618012تماس بگیریدنامشخص
1821512تماس بگیریدنامشخص
2025512تماس بگیریدنامشخص
2230012تماس بگیریدنامشخص

قیمت تیرآهن ظفر بناب

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413012کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)143100ثابت
22024212کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)143100ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413012143100ثابت
2024212143100ثابت