قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلتعداد در هر بستهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11212512کیلوگرمذوب آهن - اصفهان44تماس بگیرید نامشخص
21415512کیلوگرمذوب آهن - اصفهان36165400 ۱,۰۰۰
31619012کیلوگرمذوب آهن - اصفهان30159400 ۱,۰۰۰
41822612کیلوگرمذوب آهن - اصفهان24158400 ۱,۰۰۰
52026912کیلوگرمذوب آهن - اصفهان18تماس بگیرید نامشخص
62231512کیلوگرمذوب آهن - اصفهان16169400 ۵۰۰
72436912کیلوگرمذوب آهن - اصفهان14166900 ۱,۵۰۰
82743412کیلوگرمذوب آهن - اصفهان12159900 ۵۰۰
93050712کیلوگرمذوب آهن - اصفهان10182900 نامشخص
سایز (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)تعداد در هر بستهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
121251244تماس بگیرید نامشخص
141551236165400 ۱,۰۰۰
161901230159400 ۱,۰۰۰
182261224158400 ۱,۰۰۰
202691218تماس بگیرید نامشخص
223151216169400 ۵۰۰
243691214166900 ۱,۵۰۰
274341212159900 ۵۰۰
305071210182900 نامشخص

قیمت تیرآهن ناب تبریز

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413212کیلوگرمناب تبریز - تبریز173900 نامشخص
21617012کیلوگرمناب تبریز - تبریز172900 نامشخص
31821212کیلوگرمناب تبریز - تبریزتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413212173900 نامشخص
1617012172900 نامشخص
1821212تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11412012شاخهجهان فولاد غرب - کرمانشاه20700000 ثابت
21412112کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیرید نامشخص
31413012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیرید نامشخص
41413012شاخهجهان فولاد غرب - کرمانشاه22300000 ثابت
51414012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیرید نامشخص
61415012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیرید نامشخص
71617012کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیرید نامشخص
81617012شاخهجهان فولاد غرب - کرمانشاهتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
141201220700000 ثابت
1412112تماس بگیرید نامشخص
1413012تماس بگیرید نامشخص
141301222300000 ثابت
1414012تماس بگیرید نامشخص
1415012تماس بگیرید نامشخص
1617012تماس بگیرید نامشخص
1617012تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413012کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری161400 نامشخص
21414412کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساریتماس بگیرید نامشخص
31617012کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساری161400 نامشخص
42024012کیلوگرمفولاد البرز ایرانیان (فایکو) - ساریتماس بگیرید نامشخص
سایز (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413012161400 نامشخص
1414412تماس بگیرید نامشخص
1617012161400 نامشخص
2024012تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11411512کیلوگرمپروفیل صنعت ماهان - تهرانتماس بگیرید نامشخص
21412012شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهران21200000 ثابت
31413012شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهرانتماس بگیرید نامشخص
41616512شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهران28800000 ثابت
51819512شاخهپروفیل صنعت ماهان - تهران33500000 ثابت
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1411512تماس بگیرید نامشخص
141201221200000 ثابت
1413012تماس بگیرید نامشخص
161651228800000 ثابت
181951233500000 ثابت

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413012کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز164400 ۲,۰۰۰
21616712کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز164400 ۲,۰۰۰
31821312کیلوگرمگروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهوازتماس بگیرید نامشخص
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413012164400 ۲,۰۰۰
1616712164400 ۲,۰۰۰
1821312تماس بگیرید نامشخص

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11413312کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
21414712کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
31618012کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد164600 ۲۰۰
41821512کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد165100 نامشخص
52020512کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیرید نامشخص
62230012کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد168600 ۲۰۰
72436012کیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد167600 ۲۰۰
سایز (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1413312تماس بگیرید نامشخص
1414712تماس بگیرید نامشخص
1618012164600 ۲۰۰
1821512165100 نامشخص
2020512تماس بگیرید نامشخص
2230012168600 ۲۰۰
2436012167600 ۲۰۰

قیمت تیرآهن ظفر بناب

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
114۱۲۳ الی ۱۲۵12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)174400 ۵۰۰
216۱۶۸ الی ۱۷۲12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید نامشخص
320۲۳۵ الی ۲۴۰12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)175400 ۵۰۰
سایز (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
14۱۲۳ الی ۱۲۵12174400 ۵۰۰
16۱۶۸ الی ۱۷۲12تماس بگیرید نامشخص
20۲۳۵ الی ۲۴۰12175400 ۵۰۰