قیمت شمش فولاد

شمش

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفگریدطول (m)محل بارگیریابعاد(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1۵SP12اصفهان۱۵۰*۱۵۰1149005000
2۵SP12اصفهان۱۲۰*۱۲۰1144005000
3۵SP6اصفهان۱۲۵*۱۲۵1144005000
4۵SP6یزد۱۲۵*۱۲۵1139005000
5۵SP6یزد۱۰۰*۱۰۰1144005000
6۵SP6یزد۱۵۰*۱۵۰1144005000
7۵SP12قزوین۱۵۰*۱۵۰1154005000
8۵SP6ساوه۱۲۵*۱۲۵1154005000
9۵SP6سمنان۱۲۵*۱۲۵1144005000
10۵SP6قم۱۲۵*۱۲۵1154005000
طول (m)محل بارگیریابعاد(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12اصفهان۱۵۰*۱۵۰1149005000
12اصفهان۱۲۰*۱۲۰1144005000
6اصفهان۱۲۵*۱۲۵1144005000
6یزد۱۲۵*۱۲۵1139005000
6یزد۱۰۰*۱۰۰1144005000
6یزد۱۵۰*۱۵۰1144005000
12قزوین۱۵۰*۱۵۰1154005000
6ساوه۱۲۵*۱۲۵1154005000
6سمنان۱۲۵*۱۲۵1144005000
6قم۱۲۵*۱۲۵1154005000