قیمت شمش فولاد

شمش

اطلاعات کاربردی : طول ۱۲ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفآنالیزطول (m)کارخانه-محل تحویلابعاد(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1۵SP12اصفهان۱۵۰*۱۵۰149400ثابت
2۵SP12اصفهان۱۲۰*۱۲۰148900ثابت
3۵SP6اصفهان۱۲۵*۱۲۵148900ثابت
4۵SP6یزد۱۲۵*۱۲۵148400ثابت
5۵SP6یزد۱۰۰*۱۰۰148900ثابت
6۵SP6یزد۱۵۰*۱۵۰148900ثابت
7۵SP12قزوین۱۵۰*۱۵۰149900ثابت
8۵SP6ساوه۱۲۵*۱۲۵149900ثابت
9۵SP6سمنان۱۲۵*۱۲۵148900ثابت
10۵SP6قم۱۲۵*۱۲۵149900ثابت
طول (m)کارخانه-محل تحویلابعاد(mm)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12اصفهان۱۵۰*۱۵۰149400ثابت
12اصفهان۱۲۰*۱۲۰148900ثابت
6اصفهان۱۲۵*۱۲۵148900ثابت
6یزد۱۲۵*۱۲۵148400ثابت
6یزد۱۰۰*۱۰۰148900ثابت
6یزد۱۵۰*۱۵۰148900ثابت
12قزوین۱۵۰*۱۵۰149900ثابت
6ساوه۱۲۵*۱۲۵149900ثابت
6سمنان۱۲۵*۱۲۵148900ثابت
6قم۱۲۵*۱۲۵149900ثابت