قیمت پروفیل زد (z)

اطلاعات کاربردی : طول ۶ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفارتفاع زد(cm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1182306کیلوگرماصفهان2169005000
2182.5386کیلوگرماصفهان211400نامشخص
3202.5416کیلوگرماصفهان211600نامشخص
4222.5436کیلوگرماصفهان211600نامشخص
5183466کیلوگرماصفهان206400ثابت
6203496کیلوگرماصفهان206600ثابت
7223526کیلوگرماصفهان206600ثابت
ارتفاع زد(cm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18230اصفهان2169005000
182.538اصفهان211400نامشخص
202.541اصفهان211600نامشخص
222.543اصفهان211600نامشخص
18346اصفهان206400ثابت
20349اصفهان206600ثابت
22352اصفهان206600ثابت

قیمت پروفیل درب و پنجره

اطلاعات کاربردی : طول ۶ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)واحدمحل بارگیریکد محصولقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1پروفیل لنگه دری214.86کیلوگرماصفهان5082249006000
2پروفیل لنگه دری214.86کیلوگرمانبار/ اصفهان5082279006000
3پروفیل سپری214.86کیلوگرماصفهان5072249006000
4پروفیل سپری214.86کیلوگرمانبار/ اصفهان5072279006000
5پروفیل چهارچوبی214.86کیلوگرمانبار/ اصفهان5092279006000
6پروفیل چهارچوبی214.86کیلوگرماصفهان5092249006000
7چهارچوب فلزی ساده2246.6کیلوگرماصفهان86.12249006000
8چهارچوب فلزی فرانسوی2266.6کیلوگرماصفهان86.112249006000
9چهارچوب فلزی فرانسوی2266.6کیلوگرمانبار/ اصفهان86.112279006000
10چهارچوب فلزی نگینی2306.6کیلوگرماصفهان_2249006000
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)کد محصولقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
پروفیل لنگه دری214.85082249006000
پروفیل لنگه دری214.85082279006000
پروفیل سپری214.85072249006000
پروفیل سپری214.85072279006000
پروفیل چهارچوبی214.85092279006000
پروفیل چهارچوبی214.85092249006000
چهارچوب فلزی ساده22486.12249006000
چهارچوب فلزی فرانسوی22686.112249006000
چهارچوب فلزی فرانسوی22686.112279006000
چهارچوب فلزی نگینی230_2249006000