قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
114۱۴ الی ۱۴.۵شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمان1309007000
216۱۸ الی ۱۸.۵شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمان1309007000
31823شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمان1299007000
42028شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمان1299007000
52235شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن و نورد کرمان - کرمانتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
14۱۴ الی ۱۴.۵1309007000
16۱۸ الی ۱۸.۵1309007000
18231299007000
20281299007000
2235تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11210.5شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1259006000
21413.92شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
31618شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
41822.92شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
52029.4شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
62234.56شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
72545.6شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
82857شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1239006000
93275شاخه آجدار12کیلوگرمنیک صدرا طوس - طوس (خراسان رضوی)1259006000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1210.51259006000
1413.921239006000
16181239006000
1822.921239006000
2029.41239006000
2234.561239006000
2545.61239006000
28571239006000
32751259006000

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.4شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیریدنامشخص
21210.6شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیریدنامشخص
31414.5شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری1249009000
41619شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیریدنامشخص
51824شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری1249009000
62029.5شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری1249009000
72235.8شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیریدنامشخص
82546.2شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیریدنامشخص
928_شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساریتماس بگیریدنامشخص
103275شاخه آجدار12کیلوگرمفایکو (البرز ایرانیان) - ساری1249009000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.4تماس بگیریدنامشخص
1210.6تماس بگیریدنامشخص
1414.51249009000
1619تماس بگیریدنامشخص
18241249009000
2029.51249009000
2235.8تماس بگیریدنامشخص
2546.2تماس بگیریدنامشخص
28_تماس بگیریدنامشخص
32751249009000

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.3شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1339005000
2106.9شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1309005000
31210شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1289005000
41618شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1289005000
51413.8شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1289005000
61822.5شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1289005000
72028شاخه آجدار12کیلوگرمحسن رود (گیلان) - گیلان1289005000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.31339005000
106.91309005000
12101289005000
16181289005000
1413.81289005000
1822.51289005000
20281289005000

قیمت میلگرد ذوب آهن

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11211شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهانتماس بگیریدنامشخص
21415شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان1289002000
31620شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهانتماس بگیریدنامشخص
41825شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهانتماس بگیریدنامشخص
52030شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان1284002000
62237شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان1224001500
72547شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهانتماس بگیریدنامشخص
82857شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان1224001500
93275شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان1224002500
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1211تماس بگیریدنامشخص
14151289002000
1620تماس بگیریدنامشخص
1825تماس بگیریدنامشخص
20301284002000
22371224001500
2547تماس بگیریدنامشخص
28571224001500
32751224002500

قیمت میلگرد پرشین فولاد

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.5شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1289005000
21211شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1269005000
31414شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1254005000
41618شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1249005000
51824شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1249005000
62029شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1249005000
72234شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1249005000
82545شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1249005000
92857شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1254005000
103274شاخه آجدار12کیلوگرمپرشین فولاد - تاکستان (قزوین)1254005000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.51289005000
12111269005000
14141254005000
16181249005000
18241249005000
20291249005000
22341249005000
25451249005000
28571254005000
32741254005000

قیمت میلگرد هیربد زرندیه

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.74هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
2107.39هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
31210.65هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
41414.52هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
51618.96هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
61823.4هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
72028.92هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
82235.76هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
92546.2هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
102546.2هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
112857.96هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
123275.72هیربد زرندیه - زرندیه (مرکزی)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.74تماس بگیریدنامشخص
107.39تماس بگیریدنامشخص
1210.65تماس بگیریدنامشخص
1414.52تماس بگیریدنامشخص
1618.96تماس بگیریدنامشخص
1823.4تماس بگیریدنامشخص
2028.92تماس بگیریدنامشخص
2235.76تماس بگیریدنامشخص
2546.2تماس بگیریدنامشخص
2546.2تماس بگیریدنامشخص
2857.96تماس بگیریدنامشخص
3275.72تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد روهینا دزفول

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
2107.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
31210.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
41414.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
51618.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
61823.5روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
72029روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
82235روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
92545روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
102857روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
113274روهینا دزفول - دزفولتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5تماس بگیریدنامشخص
107.5تماس بگیریدنامشخص
1210.5تماس بگیریدنامشخص
1414.5تماس بگیریدنامشخص
1618.5تماس بگیریدنامشخص
1823.5تماس بگیریدنامشخص
2029تماس بگیریدنامشخص
2235تماس بگیریدنامشخص
2545تماس بگیریدنامشخص
2857تماس بگیریدنامشخص
3274تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.8شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیریدنامشخص
21210.5شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)128900نامشخص
31414.5شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)127900نامشخص
416_شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)127900نامشخص
51824.5شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیریدنامشخص
62029.5شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)126900نامشخص
72235.5شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیریدنامشخص
82545.6شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیریدنامشخص
928_شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)تماس بگیریدنامشخص
1032_شاخه آجدار12کیلوگرمسرمد ابرکوه - ابرکوه (یزد)1244001500
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.8تماس بگیریدنامشخص
1210.5128900نامشخص
1414.5127900نامشخص
16_127900نامشخص
1824.5تماس بگیریدنامشخص
2029.5126900نامشخص
2235.5تماس بگیریدنامشخص
2545.6تماس بگیریدنامشخص
28_تماس بگیریدنامشخص
32_1244001500

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.7شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیریدنامشخص
284.7شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیریدنامشخص
3107.2شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1299003000
41210.4شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1274003000
51414.2شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1244003000
61618.7شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1244003000
71823.5شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1224003000
82028.9شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1224003000
92234.6شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1224003000
102545.1شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1224003000
112856.4شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)1224003000
123273.5شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.7تماس بگیریدنامشخص
84.7تماس بگیریدنامشخص
107.21299003000
1210.41274003000
1414.21244003000
1618.71244003000
1823.51224003000
2028.91224003000
2234.61224003000
2545.11224003000
2856.41224003000
3273.5تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1129شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
214۱۳.۵ الی ۱۴شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
31616.3شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
41822شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
52027شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
62233شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
72543شاخه آجدار12کیلوگرمجهان فولاد غرب - کرمانشاه138900ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
129138900ثابت
14۱۳.۵ الی ۱۴138900ثابت
1616.3138900ثابت
1822138900ثابت
2027138900ثابت
2233138900ثابت
2543138900ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.55شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)129900ثابت
284.55شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
3107.19شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)128400ثابت
4107.19شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
51210.37شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
61210.37شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)128400ثابت
71414.12شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
81618.53شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
91823.46شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
102028.98شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
112234.96شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
122545.16شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
132856.66شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
143274.2شاخه آجدار12کیلوگرمشاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)126900ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.55129900ثابت
84.55تماس بگیریدنامشخص
107.19128400ثابت
107.19تماس بگیریدنامشخص
1210.37تماس بگیریدنامشخص
1210.37128400ثابت
1414.12126900ثابت
1618.53126900ثابت
1823.46126900ثابت
2028.98126900ثابت
2234.96126900ثابت
2545.16126900ثابت
2856.66126900ثابت
3274.2126900ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)139900ثابت
210_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیریدنامشخص
310_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیریدنامشخص
412_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیریدنامشخص
512_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیریدنامشخص
614_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
716_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
818_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
920_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
1022_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
1125_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
1228_شاخه آجدار12کیلوگرمکیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)131400ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_139900ثابت
10_تماس بگیریدنامشخص
10_تماس بگیریدنامشخص
12_تماس بگیریدنامشخص
12_تماس بگیریدنامشخص
14_131400ثابت
16_131400ثابت
18_131400ثابت
20_131400ثابت
22_131400ثابت
25_131400ثابت
28_131400ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریز

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)129400ثابت
284.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)130900ثابت
3107شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)127900ثابت
4107شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)128900ثابت
51210شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)127900ثابت
61413شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
71618.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
81823شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
92028.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
102234.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
112544.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
122856.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
133274شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5129400ثابت
84.5130900ثابت
107127900ثابت
107128900ثابت
1210127900ثابت
1413126400ثابت
1618.5126400ثابت
1823126400ثابت
2028.5126400ثابت
2234.5126400ثابت
2544.5126400ثابت
2856.5126400ثابت
3274126400ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)129400ثابت
284.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)130900ثابت
3107شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)127900ثابت
4107شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)128900ثابت
51210شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)127900ثابت
61413شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
71618.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
81823شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
92028.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
102234.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
112544.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
122856.5شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
133274شاخه آجدار12کیلوگرمکاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)126400ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5129400ثابت
84.5130900ثابت
107127900ثابت
107128900ثابت
1210127900ثابت
1413126400ثابت
1618.5126400ثابت
1823126400ثابت
2028.5126400ثابت
2234.5126400ثابت
2544.5126400ثابت
2856.5126400ثابت
3274126400ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1299001000
28-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)تماس بگیریدنامشخص
3107شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1249001000
41211شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1249001000
51413.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
61619.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
71823.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
82029شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
92234.2شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
102544.2شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
1128-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز)1219001000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8-1299001000
8-تماس بگیریدنامشخص
1071249001000
12111249001000
1413.51219001000
1619.51219001000
1823.51219001000
20291219001000
2234.21219001000
2544.21219001000
28-1219001000

قیمت میلگرد گلستان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)تماس بگیریدنامشخص
210۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)142900ثابت
31210شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)140900ثابت
414۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)136900ثابت
516۱۸ الی ۱۸.۲۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)136900ثابت
618۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)136900ثابت
720۲۸ الی ۲۹شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)136900ثابت
822۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)136900ثابت
925۴۴.۳۰۰ الی ۴۵شاخه آجدار12کیلوگرمگلستان - مینودشت (گلستان)136900ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۴.۳۰۰ الی ۴.۵۰۰تماس بگیریدنامشخص
10۶.۵۰۰ الی ۶.۹۰۰142900ثابت
1210140900ثابت
14۱۳.۶۰۰ الی ۱۳.۸۰۰136900ثابت
16۱۸ الی ۱۸.۲۰۰136900ثابت
18۲۲.۷۰۰ الی ۲۲.۹۰۰136900ثابت
20۲۸ الی ۲۹136900ثابت
22۳۳.۹۰۰ الی ۳۷.۴۰۰136900ثابت
25۴۴.۳۰۰ الی ۴۵136900ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.8شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران1414001000
28_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیریدنامشخص
310_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیریدنامشخص
410_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیریدنامشخص
512_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیریدنامشخص
612_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهرانتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.81414001000
8_تماس بگیریدنامشخص
10_تماس بگیریدنامشخص
10_تماس بگیریدنامشخص
12_تماس بگیریدنامشخص
12_تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد راد همدان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1361505000
210۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1341505000
3129.5شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1316505000
41413.5شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1311505000
51617.5شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1311505000
61821.5شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1311505000
72027شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1311505000
82231شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1311505000
92542شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1314505000
102855شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1314505000
1132_شاخه آجدار12کیلوگرمراد همدان - همدان1323505000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۴.۲۰۰ الی ۴.۳۰۰1361505000
10۶.۲۰۰ الی ۶.۳۰۰1341505000
129.51316505000
1413.51311505000
1617.51311505000
1821.51311505000
20271311505000
22311311505000
25421314505000
28551314505000
32_1323505000

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)140900ثابت
2106شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)138900ثابت
312_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)137900ثابت
412۸.۵ الی ۹شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)137900ثابت
514_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
614۱۱.۵ الی ۱۲شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
716_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
816۱۵.۵ الی ۱۶شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
918۲۰.۵ الی ۲۱شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
1020۲۳ الی ۲۳.۵شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
1122_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
1225_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)136900ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84140900ثابت
106138900ثابت
12_137900ثابت
12۸.۵ الی ۹137900ثابت
14_136900ثابت
14۱۱.۵ الی ۱۲136900ثابت
16_136900ثابت
16۱۵.۵ الی ۱۶136900ثابت
18۲۰.۵ الی ۲۱136900ثابت
20۲۳ الی ۲۳.۵136900ثابت
22_136900ثابت
25_136900ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
185.5شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1349004000
2107.44شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
3107.44شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1259005000
41210.68شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
51210.68شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1259005000
61414.5شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
71618.9شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
81823.9شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
92029.6شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
102235.64شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
112545.6شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)1249005000
122845شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
85.51349004000
107.441249005000
107.441259005000
1210.681249005000
1210.681259005000
1414.51249005000
1618.91249005000
1823.91249005000
2029.61249005000
2235.641249005000
2545.61249005000
2845تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد نورد گرم سمنان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.598شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرم1234005000
2107.188شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرم121900نامشخص
31210.248شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
41414.28شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
51618.252شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
61823.4شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
72028.392شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
82234.212شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
92544.592شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
1028_شاخه آجدار12نورد گرم سمنان - سمنانکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.5981234005000
107.188121900نامشخص
1210.248تماس بگیریدنامشخص
1414.28تماس بگیریدنامشخص
1618.252تماس بگیریدنامشخص
1823.4تماس بگیریدنامشخص
2028.392تماس بگیریدنامشخص
2234.212تماس بگیریدنامشخص
2544.592تماس بگیریدنامشخص
28_تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد شاهرود

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.2شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1269009500
21211شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1259009500
31415شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1249009000
41620شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1249009000
51825شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1249009000
62030شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1249009000
72237شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1249009000
82548شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)1249009000
92858شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)تماس بگیریدنامشخص
103275شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.21269009500
12111259009500
14151249009000
16201249009000
18251249009000
20301249009000
22371249009000
25481249009000
2858تماس بگیریدنامشخص
3275تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1108شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
21211شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
31415شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
41620شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
51825شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
62030شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)1251007000
72237شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)1251007000
82547شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
92858شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)1251007000
103275شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی)1251007000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
108تماس بگیریدنامشخص
1211تماس بگیریدنامشخص
1415تماس بگیریدنامشخص
1620تماس بگیریدنامشخص
1825تماس بگیریدنامشخص
20301251007000
22371251007000
2547تماس بگیریدنامشخص
28581251007000
32751251007000

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
110_شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیریدنامشخص
21210.656شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیریدنامشخص
31414.52شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیریدنامشخص
41618.96شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیریدنامشخص
51824شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور1251007000
62029.64شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیریدنامشخص
72235.76شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور1251007000
82546.2شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور1251007000
92857.96شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابورتماس بگیریدنامشخص
103275.72شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور1268007000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10_تماس بگیریدنامشخص
1210.656تماس بگیریدنامشخص
1414.52تماس بگیریدنامشخص
1618.96تماس بگیریدنامشخص
18241251007000
2029.64تماس بگیریدنامشخص
2235.761251007000
2546.21251007000
2857.96تماس بگیریدنامشخص
3275.721268007000

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیلتماس بگیریدنامشخص
28_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیلتماس بگیریدنامشخص
3107.5شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1286005000
4107.5شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
5129شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1282005000
6129شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1284005000
71413.5شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
81618.5شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
918_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
1020_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
1122_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
1225_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
1328_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
1432_شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل1277005000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_تماس بگیریدنامشخص
8_تماس بگیریدنامشخص
107.51286005000
107.51277005000
1291282005000
1291284005000
1413.51277005000
1618.51277005000
18_1277005000
20_1277005000
22_1277005000
25_1277005000
28_1277005000
32_1277005000

قیمت میلگرد ظفر بناب

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)141100ثابت
2106.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)139100ثابت
31210شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)139100ثابت
41413.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)138100ثابت
51618شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)138100ثابت
61822.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)138100ثابت
72028شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)138100ثابت
82233.5شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)138100ثابت
92544شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)138100ثابت
102855شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
1132_شاخه آجدار12کیلوگرمظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84141100ثابت
106.5139100ثابت
1210139100ثابت
1413.5138100ثابت
1618138100ثابت
1822.5138100ثابت
2028138100ثابت
2233.5138100ثابت
2544138100ثابت
2855تماس بگیریدنامشخص
32_تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد فولاد معراج البرز گلستان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
112-شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان1322007200
214۱۲.۵۰۰ الی ۱۳.۸۰۰شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان1322007200
316۱۵.۸۰۰ الی ۱۷شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان1322007200
418۲۱ الی ۲۴شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان1322007200
52027شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان1322007200
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12-1322007200
14۱۲.۵۰۰ الی ۱۳.۸۰۰1322007200
16۱۵.۸۰۰ الی ۱۷1322007200
18۲۱ الی ۲۴1322007200
20271322007200

قیمت میلگرد پارس آرمان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتواحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۴.۸ الی ۵شاخه آجدارکیلوگرمپارس آرمان - تاکستان (قزوین)1279001000
210۷ الی ۷.۲شاخه آجدارکیلوگرمپارس آرمان - تاکستان (قزوین)1239001000
312۹.۵ الی ۹.۸شاخه آجدارکیلوگرمپارس آرمان - تاکستان (قزوین)1239001000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۴.۸ الی ۵1279001000
10۷ الی ۷.۲1239001000
12۹.۵ الی ۹.۸1239001000

قیمت میلگرد قزوین

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتواحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین1274001000
210_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین1234001000
312_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین1234001000
414_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین1234001000
516_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین1234001000
618_شاخه آجدارکیلوگرمقزوین - قزوین1234001000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_1274001000
10_1234001000
12_1234001000
14_1234001000
16_1234001000
18_1234001000

قیمت میلگرد قائم

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
11210.6شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1259004000
214_شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1249004000
31618.7شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1249004000
41823.7شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1249004000
52029.4شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1249004000
62235.5شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1249004000
72545.9شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضا1249004000
82857شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضاتماس بگیریدنامشخص
93275شاخه آجدار12کیلوگرمقائم - شهرضاتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1210.61259004000
14_1249004000
1618.71249004000
1823.71249004000
2029.41249004000
2235.51249004000
2545.91249004000
2857تماس بگیریدنامشخص
3275تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن (kg)حالتواحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
181800کلاف آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
2101800کلاف آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
310_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد139400ثابت
41210.2شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد135400ثابت
514_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد133400ثابت
61618.8شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد133400ثابت
71823.9شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
82029.4شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
92235.4شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
102546شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
1128_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
1230_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
1332_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزد131400ثابت
1436_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
1540_شاخه آجدارکیلوگرمیزد (احرامیان) - یزدتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
81800تماس بگیریدنامشخص
101800تماس بگیریدنامشخص
10_139400ثابت
1210.2135400ثابت
14_133400ثابت
1618.8133400ثابت
1823.9131400ثابت
2029.4131400ثابت
2235.4131400ثابت
2546131400ثابت
28_131400ثابت
30_131400ثابت
32_131400ثابت
36_تماس بگیریدنامشخص
40_تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.41شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)130400ثابت
2107شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)128400ثابت
310_شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)130400ثابت
41210.13شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)128400ثابت
51413.9شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
61618.13شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
71823شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
82028.3شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)تماس بگیریدنامشخص
92234.2شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
102544.6شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
112856شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
123273.1شاخه آجدار12کیلوگرمآذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)126400ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.41130400ثابت
107128400ثابت
10_130400ثابت
1210.13128400ثابت
1413.9126400ثابت
1618.13126400ثابت
1823126400ثابت
2028.3تماس بگیریدنامشخص
2234.2126400ثابت
2544.6126400ثابت
2856126400ثابت
3273.1126400ثابت

قیمت میلگرد آریان فولاد

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
110۶ الی ۷شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1279007000
210۶ الی ۷شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1284007500
31210شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1279007000
41210شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1284007000
51414شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1259007000
616۱۸ الی ۱۹شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1259007000
718۲۳ الی ۲۴شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1259007000
820۲۸ الی ۲۹شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1259007000
922۳۴ الی ۳۵شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1259007000
102544شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)1259007000
112855.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10۶ الی ۷1279007000
10۶ الی ۷1284007500
12101279007000
12101284007000
14141259007000
16۱۸ الی ۱۹1259007000
18۲۳ الی ۲۴1259007000
20۲۸ الی ۲۹1259007000
22۳۴ الی ۳۵1259007000
25441259007000
2855.5تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد خرمدشت

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
185خرمدشت - تاکستان (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
2107.4خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
3107.4خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
41210.5خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
51210.5خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
61414خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
72029خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
81618خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
91823خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
102234خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
112545خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
122857خرمدشت - تاکستان (قزوین)132900ثابت
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
85تماس بگیریدنامشخص
107.4132900ثابت
107.4132900ثابت
1210.5132900ثابت
1210.5132900ثابت
1414132900ثابت
2029132900ثابت
1618132900ثابت
1823132900ثابت
2234132900ثابت
2545132900ثابت
2857132900ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
184.2شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1339005000
2106.5شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1319005000
3129.8شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
41413.7شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
51618شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
61822.7شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
72028شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
82234شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
92544.2شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
102855.5شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
113271شاخه آجدار12کیلوگرمآناهیتا گیلان - گیلان1299005000
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
84.21339005000
106.51319005000
129.81299005000
1413.71299005000
16181299005000
1822.71299005000
20281299005000
22341299005000
2544.21299005000
2855.51299005000
32711299005000

قیمت میلگرد ارگ تبریز

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتواحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
210_شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
3107.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
41210.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
51414.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز12190010500
616۱۸ الی ۱۹شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز12190010500
718۲۳ الی ۲۳.۵شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریز12190010500
820۲۹ الی ۲۹.۵شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
922۳۵ الی ۳۵.۵شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
102549.5شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
1128_شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
1232_شاخه آجدارکیلوگرمارگ تبریز - تبریزتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_تماس بگیریدنامشخص
10_تماس بگیریدنامشخص
107.5تماس بگیریدنامشخص
1210.5تماس بگیریدنامشخص
1414.512190010500
16۱۸ الی ۱۹12190010500
18۲۳ الی ۲۳.۵12190010500
20۲۹ الی ۲۹.۵تماس بگیریدنامشخص
22۳۵ الی ۳۵.۵تماس بگیریدنامشخص
2549.5تماس بگیریدنامشخص
28_تماس بگیریدنامشخص
32_تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد بافق یزد

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18_بافق یزد - بافق (یزد)تماس بگیریدنامشخص
2107.39بافق یزد - بافق (یزد)تماس بگیریدنامشخص
31210.6بافق یزد - بافق (یزد)تماس بگیریدنامشخص
41414.4بافق یزد - بافق (یزد)تماس بگیریدنامشخص
51618.9بافق یزد - بافق (یزد)تماس بگیریدنامشخص
61824بافق یزد - بافق (یزد)1329001500
72029.6بافق یزد - بافق (یزد)1329001500
82232.1بافق یزد - بافق (یزد)1329001500
925_بافق یزد - بافق (یزد)1329001500
102857.6بافق یزد - بافق (یزد)1329001500
113275.4بافق یزد - بافق (یزد)تماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8_تماس بگیریدنامشخص
107.39تماس بگیریدنامشخص
1210.6تماس بگیریدنامشخص
1414.4تماس بگیریدنامشخص
1618.9تماس بگیریدنامشخص
18241329001500
2029.61329001500
2232.11329001500
25_1329001500
2857.61329001500
3275.4تماس بگیریدنامشخص

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

اطلاعات کاربردی : شاخه ۱۲ متر آجدار

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1107.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیریدنامشخص
21211شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیریدنامشخص
31415شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد1259002000
41618.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد1259002000
51823.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد1259002000
62029شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد1259002000
72235.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد1259002000
82545.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکرد1259002000
92858.5شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیریدنامشخص
103273شاخه آجدار12کیلوگرمصبا فولاد زاگرس - شهرکردتماس بگیریدنامشخص
سایز (mm)گریدوزن شاخه (kg)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
107.5تماس بگیریدنامشخص
1211تماس بگیریدنامشخص
14151259002000
1618.51259002000
1823.51259002000
20291259002000
2235.51259002000
2545.51259002000
2858.5تماس بگیریدنامشخص
3273تماس بگیریدنامشخص