قیمت ناودانی فولاد اشتهارد (فولاد فرقان)

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز ناودانیوزن (kg)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
16-6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
210استاندارد6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
310استاندارد12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
410سبک6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
510سبک12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
612-6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
712-12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
814استاندارد6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
914استاندارد12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
1014سبک6کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
1114سبک12کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
سایز ناودانیوزن (kg)کارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
6-البرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
10استانداردالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
10استانداردالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
10سبکالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
10سبکالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
12-البرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
12-البرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
14استانداردالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
14استانداردالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
14سبکالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
14سبکالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد اشتهارد (فولاد فرقان)

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1886کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
2876کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
38812کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
410106کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
510106کیلوگرمسمنان - مگا استیلتماس بگیرید نامشخص
610106کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
71096کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
81086کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
91076کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
10101012کیلوگرمالبرز - فولاد فرقانتماس بگیرید نامشخص
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
886تماس بگیرید نامشخص
876تماس بگیرید نامشخص
8812تماس بگیرید نامشخص
10106تماس بگیرید نامشخص
10106تماس بگیرید نامشخص
10106تماس بگیرید نامشخص
1096تماس بگیرید نامشخص
1086تماس بگیرید نامشخص
1076تماس بگیرید نامشخص
101012تماس بگیرید نامشخص

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز نبشی(cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1436بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
2446بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
3536بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
4546بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
5556بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
6636بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
7646بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
8656بناب - فولاد جاوید بنابکیلوگرمتماس بگیریدنامشخص
سایز نبشی(cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
436تماس بگیریدنامشخص
446تماس بگیریدنامشخص
536تماس بگیریدنامشخص
546تماس بگیریدنامشخص
556تماس بگیریدنامشخص
636تماس بگیریدنامشخص
646تماس بگیریدنامشخص
656تماس بگیریدنامشخص

قیمت نبشی آریان فولاد

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
1201612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
2202012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
3181612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
4161612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
542.56کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
6436کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
7446کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
8546کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
9556کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
10656کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
11666کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
12756کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
13766کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
14776کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
15866کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
168612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
17886کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
188812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
199612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
209712کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
219812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
229912کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
231066کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
241086کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
2510106کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
2610612کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
2710812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
28101012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
2911812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
30111012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
3112126کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
3212106کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
33121012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
34121212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
3513106کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
36131012کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
37141212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
38141412کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
39151212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
40151512کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
4115156کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
42161212کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
43161812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
4416166کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
45161412کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
46181512کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
47181812کیلوگرمآریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
201612تماس بگیرید نامشخص
202012تماس بگیرید نامشخص
181612تماس بگیرید نامشخص
161612تماس بگیرید نامشخص
42.56تماس بگیرید نامشخص
436تماس بگیرید نامشخص
446تماس بگیرید نامشخص
546تماس بگیرید نامشخص
556تماس بگیرید نامشخص
656تماس بگیرید نامشخص
666تماس بگیرید نامشخص
756تماس بگیرید نامشخص
766تماس بگیرید نامشخص
776تماس بگیرید نامشخص
866تماس بگیرید نامشخص
8612تماس بگیرید نامشخص
886تماس بگیرید نامشخص
8812تماس بگیرید نامشخص
9612تماس بگیرید نامشخص
9712تماس بگیرید نامشخص
9812تماس بگیرید نامشخص
9912تماس بگیرید نامشخص
1066تماس بگیرید نامشخص
1086تماس بگیرید نامشخص
10106تماس بگیرید نامشخص
10612تماس بگیرید نامشخص
10812تماس بگیرید نامشخص
101012تماس بگیرید نامشخص
11812تماس بگیرید نامشخص
111012تماس بگیرید نامشخص
12126تماس بگیرید نامشخص
12106تماس بگیرید نامشخص
121012تماس بگیرید نامشخص
121212تماس بگیرید نامشخص
13106تماس بگیرید نامشخص
131012تماس بگیرید نامشخص
141212تماس بگیرید نامشخص
141412تماس بگیرید نامشخص
151212تماس بگیرید نامشخص
151512تماس بگیرید نامشخص
15156تماس بگیرید نامشخص
161212تماس بگیرید نامشخص
161812تماس بگیرید نامشخص
16166تماس بگیرید نامشخص
161412تماس بگیرید نامشخص
181512تماس بگیرید نامشخص
181812تماس بگیرید نامشخص