قیمت میلگرد بازار شیراز

میلگرد

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1میلگرد 8 سپهرانبار - شیرازکیلوگرم141700
2میلگرد 8 پارسانبار - شیرازکیلوگرم140900
3میلگرد 8 قزوینانبار - شیرازکیلوگرم140400
4میلگرد 10 A2انبار - شیرازکیلوگرم136900
5میلگرد 12 A2انبار - شیرازکیلوگرم136900
6میلگرد 10 A3انبار - شیرازکیلوگرم136900
7میلگرد 12 A3انبار - شیرازکیلوگرم136900
8میلگرد 14انبار - شیرازکیلوگرم128900
9میلگرد 16انبار - شیرازکیلوگرم128900
10میلگرد 18انبار - شیرازکیلوگرم126900
11میلگرد 20انبار - شیرازکیلوگرم126900
12میلگرد 25انبار - شیرازکیلوگرم126900
13میلگرد 28انبار - شیرازکیلوگرم126900
14میلگرد 32انبار - شیرازکیلوگرم126900
15کلاف 5/5انبار - شیرازکیلوگرم145000
16کلاف 6/5انبار - شیرازکیلوگرم144000
17سیمانبار - شیرازکیلوگرم167000
18خاموت 8انبار - شیرازکیلوگرم145000
19خاموت 10انبار - شیرازکیلوگرم141000
20پروفیلانبار - شیرازکیلوگرم224000
21تسمهانبار - شیرازکیلوگرم140000
22سپریانبار - شیرازکیلوگرم153000
21نبشی مشهدانبار - شیرازکیلوگرم150000
22نبشی اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم148000
23نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرم-
24نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرم-
25نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرم-
26ورق 2انبار - شیرازکیلوگرم-
27ورق گریل 1انبار - شیرازکیلوگرم-
28ورق گریل 1/5انبار - شیرازکیلوگرم-
29ورق گریل 2انبار - شیرازکیلوگرم-
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهرانبار - شیرازکیلوگرم141700
میلگرد 8 پارسانبار - شیرازکیلوگرم140900
میلگرد 8 قزوینانبار - شیرازکیلوگرم140400
میلگرد 10 A2انبار - شیرازکیلوگرم136900
میلگرد 12 A2انبار - شیرازکیلوگرم136900
میلگرد 10 A3انبار - شیرازکیلوگرم136900
میلگرد 12 A3انبار - شیرازکیلوگرم136900
میلگرد 14انبار - شیرازکیلوگرم128900
میلگرد 16انبار - شیرازکیلوگرم128900
میلگرد 18انبار - شیرازکیلوگرم126900
میلگرد 20انبار - شیرازکیلوگرم126900
میلگرد 25انبار - شیرازکیلوگرم126900
میلگرد 28انبار - شیرازکیلوگرم126900
میلگرد 32انبار - شیرازکیلوگرم126900
کلاف 5/5انبار - شیرازکیلوگرم145000
کلاف 6/5انبار - شیرازکیلوگرم144000
سیمانبار - شیرازکیلوگرم167000
خاموت 8انبار - شیرازکیلوگرم145000
خاموت 10انبار - شیرازکیلوگرم141000
پروفیلانبار - شیرازکیلوگرم224000
تسمهانبار - شیرازکیلوگرم140000
سپریانبار - شیرازکیلوگرم153000
نبشی مشهدانبار - شیرازکیلوگرم150000
نبشی اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم148000
نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرم-
نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرم-
نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرم-
ورق 2انبار - شیرازکیلوگرم-
ورق گریل 1انبار - شیرازکیلوگرم-
ورق گریل 1/5انبار - شیرازکیلوگرم-
ورق گریل 2انبار - شیرازکیلوگرم-

قیمت تیرآهن بازار شیراز

تیرآهن

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
112 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
214 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
314 اهواز12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
414 ماهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
514 فایکو12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
616 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
716 اهواز12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
816 ماهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
918 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1018 اهواز12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1118 ماهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1220 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1320 فایکو12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1420 آرین12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1522 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1624 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1727 اصفهان12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
نوع محصول طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت (ریال)
12 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 اهواز12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 ماهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 فایکو12انبار - شیرازتماس بگیرید
16 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
16 اهواز12انبار - شیرازتماس بگیرید
16 ماهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
18 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
18 اهواز12انبار - شیرازتماس بگیرید
18 ماهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
20 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
20 فایکو12انبار - شیرازتماس بگیرید
20 آرین12انبار - شیرازتماس بگیرید
22 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
24 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید
27 اصفهان12انبار - شیرازتماس بگیرید

قیمت ناودانی بازار شیراز

نبشی و ناودانی

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1ناودانی 6انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
26 سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
4 8 بلند(متوسط) انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
5.3333333333333 8 سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
6.833333333333310 سبکانبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
8.333333333333310 سبک بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
9.833333333333310 سنگین کوتاه انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
11.33333333333310 سنگین بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
12.83333333333312 کوتاه سبک انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
14.33333333333312 کوتاه سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
15.83333333333312 بلند سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
17.33333333333314 بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
18.83333333333316 بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
20.333333333333ناودانی 18انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
21.833333333333ناودانی 20انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
23.33333333333322 ناودانیانبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
24.83333333333324 ناودانانبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
ناودانی 6انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
6 سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
8 بلند(متوسط) انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
8 سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
10 سبکانبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
10 سبک بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
10 سنگین کوتاه انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
10 سنگین بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
12 کوتاه سبک انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
12 کوتاه سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
12 بلند سنگین انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
14 بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
16 بلند انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
ناودانی 18انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
ناودانی 20انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
22 ناودانیانبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
24 ناودانانبار - شیرازشاخهتماس بگیرید

قیمت قوطی و نبشی بازار شیراز

قوطی و پروفیل

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1قوطیانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
2قوطی 14انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق 1/5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق 1انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق 2انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
6ورق پانچ 1انبار - شیراز-تماس بگیرید
7ورق پانچ 1/25انبار - شیراز-تماس بگیرید
8ورق پانچ 1/5انبار - شیراز-تماس بگیرید
9ورق پانچ 2انبار - شیراز-تماس بگیرید
10توری سنگینانبار - شیراز-تماس بگیرید
11چهارسو فابریکانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
12نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
13نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
14نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
15نبشی 6انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
16نبشی 8انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
17نبشی 10انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
18نبشی 12انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
19نبشی 15انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
20نبشی لقمه 8 و 10انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
21نبشی لقمه 6انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
22نبشی لقمه 12انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
23سپری 4انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
24سپری 5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
25ورق آجدار 3 پرسی فابریکانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
26ورق آجدار 2 پرسی انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
27ورق 3 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
28ورق 4 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
29گریلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
30تسمهانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
31میلگرد سادهانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
قوطیانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 14انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 1/5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 1انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 2انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق پانچ 1انبار - شیراز-تماس بگیرید
ورق پانچ 1/25انبار - شیراز-تماس بگیرید
ورق پانچ 1/5انبار - شیراز-تماس بگیرید
ورق پانچ 2انبار - شیراز-تماس بگیرید
توری سنگینانبار - شیراز-تماس بگیرید
چهارسو فابریکانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 6انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 8انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 10انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 12انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 15انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی لقمه 8 و 10انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی لقمه 6انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی لقمه 12انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
سپری 4انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
سپری 5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار 3 پرسی فابریکانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آجدار 2 پرسی انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 3 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 4 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
گریلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
تسمهانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد سادهانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید