قیمت میلگرد بازار شیراز

میلگرد

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1میلگرد 8 سپهرانبار - شیرازکیلوگرم180200
2میلگرد 8 پارسانبار - شیرازکیلوگرم175200
3میلگرد 8 A3انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
4میلگرد 10 A2انبار - شیرازکیلوگرم172100
5میلگرد 12 A2انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
6میلگرد 10 A3انبار - شیرازکیلوگرم176100
7میلگرد 12 A3انبار - شیرازکیلوگرم171500
8میلگرد 14انبار - شیرازکیلوگرم168500
9میلگرد 16انبار - شیرازکیلوگرم168500
10میلگرد 18انبار - شیرازکیلوگرم167500
11میلگرد 20انبار - شیرازکیلوگرم167500
12میلگرد 25انبار - شیرازکیلوگرم167500
13میلگرد 28انبار - شیرازکیلوگرم167500
14میلگرد 32انبار - شیرازکیلوگرم167500
15کلاف 5/5انبار - شیرازکیلوگرم175000
16کلاف 6/5انبار - شیرازکیلوگرم175000
17سیمانبار - شیرازکیلوگرم209000
18خاموت 8انبار - شیرازکیلوگرم183200
19خاموت 10انبار - شیرازکیلوگرم175100
20پروفیلانبار - شیرازکیلوگرم270000
21تسمهانبار - شیرازکیلوگرم175000
22سپریانبار - شیرازکیلوگرم191000
21نبشی مشهدانبار - شیرازکیلوگرم187000
22نبشی اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم179000
23نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
24نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
25نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
26ورق 2انبار - شیرازکیلوگرم280000
27ورق گریل 1انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
28ورق گریل 1/5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
29ورق گریل 2انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 سپهرانبار - شیرازکیلوگرم180200
میلگرد 8 پارسانبار - شیرازکیلوگرم175200
میلگرد 8 A3انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 A2انبار - شیرازکیلوگرم172100
میلگرد 12 A2انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 A3انبار - شیرازکیلوگرم176100
میلگرد 12 A3انبار - شیرازکیلوگرم171500
میلگرد 14انبار - شیرازکیلوگرم168500
میلگرد 16انبار - شیرازکیلوگرم168500
میلگرد 18انبار - شیرازکیلوگرم167500
میلگرد 20انبار - شیرازکیلوگرم167500
میلگرد 25انبار - شیرازکیلوگرم167500
میلگرد 28انبار - شیرازکیلوگرم167500
میلگرد 32انبار - شیرازکیلوگرم167500
کلاف 5/5انبار - شیرازکیلوگرم175000
کلاف 6/5انبار - شیرازکیلوگرم175000
سیمانبار - شیرازکیلوگرم209000
خاموت 8انبار - شیرازکیلوگرم183200
خاموت 10انبار - شیرازکیلوگرم175100
پروفیلانبار - شیرازکیلوگرم270000
تسمهانبار - شیرازکیلوگرم175000
سپریانبار - شیرازکیلوگرم191000
نبشی مشهدانبار - شیرازکیلوگرم187000
نبشی اصفهانانبار - شیرازکیلوگرم179000
نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 2انبار - شیرازکیلوگرم280000
ورق گریل 1انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گریل 1/5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق گریل 2انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن بازار شیراز

تیرآهن

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول طول شاخه (m)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
112 اصفهان12انبار - شیرازشاخه21700000
214 اصفهان12انبار - شیرازشاخه26500000
314 اصفهان هم وزن12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
414 اهواز12انبار - شیرازشاخه22500000
514 ماهان12انبار - شیرازشاخه21000000
614 تبریز12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
714 یزد12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
814 فایکو12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
916 اصفهان12انبار - شیرازشاخه30900000
1016 اهواز12انبار - شیرازشاخه28200000
1116 فایکو12انبار - شیرازشاخه29000000
1216 یزد12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1318 اصفهان12انبار - شیرازشاخه37500000
1418 تبریز12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1518 اهواز12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
1618 ماهان12انبار - شیرازشاخه35000000
1720 اصفهان12انبار - شیرازشاخه51500000
1820 غیر اصفهان12انبار - شیرازشاخه48000000
1920 یزد12انبار - شیرازشاخهتماس بگیرید
2022 اصفهان12انبار - شیرازشاخه57000000
2124 اصفهان12انبار - شیرازشاخه65000000
2227 اصفهان12انبار - شیرازشاخه74000000
نوع محصول طول شاخه (m)محل بارگیریقیمت (ریال)
12 اصفهان12انبار - شیراز21700000
14 اصفهان12انبار - شیراز26500000
14 اصفهان هم وزن12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 اهواز12انبار - شیراز22500000
14 ماهان12انبار - شیراز21000000
14 تبریز12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 یزد12انبار - شیرازتماس بگیرید
14 فایکو12انبار - شیرازتماس بگیرید
16 اصفهان12انبار - شیراز30900000
16 اهواز12انبار - شیراز28200000
16 فایکو12انبار - شیراز29000000
16 یزد12انبار - شیرازتماس بگیرید
18 اصفهان12انبار - شیراز37500000
18 تبریز12انبار - شیرازتماس بگیرید
18 اهواز12انبار - شیرازتماس بگیرید
18 ماهان12انبار - شیراز35000000
20 اصفهان12انبار - شیراز51500000
20 غیر اصفهان12انبار - شیراز48000000
20 یزد12انبار - شیرازتماس بگیرید
22 اصفهان12انبار - شیراز57000000
24 اصفهان12انبار - شیراز65000000
27 اصفهان12انبار - شیراز74000000

قیمت ناودانی بازار شیراز

نبشی و ناودانی

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
16 سبک انبار - شیرازشاخه675000
26 متوسطانبار - شیرازشاخه850000
36 سنگین انبار - شیرازشاخه1080000
4 8 سبکانبار - شیرازشاخه920000
5 8 متوسطانبار - شیرازشاخه1020000
6 8 سنگین انبار - شیرازشاخه1500000
710 سبکانبار - شیرازشاخه1290000
810 متوسطانبار - شیرازشاخه1400000
910 سنگین انبار - شیرازشاخه1850000
1012 سبک انبار - شیرازشاخه1750000
1112 سنگین انبار - شیرازشاخه2300000
12ناودانی 14انبار - شیرازشاخه2380000
13ناودانی 16انبار - شیرازشاخه2850000
14ناودانی 18انبار - شیرازشاخه5500000
15ناودانی 20انبار - شیرازشاخه7200000
16ناودانی 22انبار - شیرازشاخه9500000
17ناودانی 24انبار - شیرازشاخه12500000
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
6 سبک انبار - شیرازشاخه675000
6 متوسطانبار - شیرازشاخه850000
6 سنگین انبار - شیرازشاخه1080000
8 سبکانبار - شیرازشاخه920000
8 متوسطانبار - شیرازشاخه1020000
8 سنگین انبار - شیرازشاخه1500000
10 سبکانبار - شیرازشاخه1290000
10 متوسطانبار - شیرازشاخه1400000
10 سنگین انبار - شیرازشاخه1850000
12 سبک انبار - شیرازشاخه1750000
12 سنگین انبار - شیرازشاخه2300000
ناودانی 14انبار - شیرازشاخه2380000
ناودانی 16انبار - شیرازشاخه2850000
ناودانی 18انبار - شیرازشاخه5500000
ناودانی 20انبار - شیرازشاخه7200000
ناودانی 22انبار - شیرازشاخه9500000
ناودانی 24انبار - شیرازشاخه12500000

قیمت قوطی و نبشی بازار شیراز

قوطی و پروفیل

محل بارگیری : انبار شیراز

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفنوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
1قوطیانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
2قوطی 14انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق 1/5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق 1انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق 2انبار - شیرازکیلوگرم278000
6ورق پانچ 1انبار - شیراز-4800000
7ورق پانچ 1/25انبار - شیراز-6000000
8ورق پانچ 1/5انبار - شیراز-7000000
9ورق پانچ 2انبار - شیراز-8700000
10توری انبار - شیراز-170000
11چهارسو فابریکانبار - شیرازکیلوگرم185000
12نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرم181000
13نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرم181000
14نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرم181000
15نبشی 6انبار - شیرازکیلوگرم170000
16نبشی 8انبار - شیرازکیلوگرم168000
17نبشی 10انبار - شیرازکیلوگرم167000
18نبشی 12انبار - شیرازکیلوگرم180000
19نبشی 15انبار - شیرازکیلوگرم-
20نبشی لقمه 8 و 10انبار - شیرازکیلوگرم180000
21نبشی لقمه 6انبار - شیرازکیلوگرم180000
22نبشی لقمه 12انبار - شیرازکیلوگرم180000
23سپری 4انبار - شیرازکیلوگرم182000
24سپری 5انبار - شیرازکیلوگرم182000
25ورق آجدار 3 پرسی فابریکانبار - شیرازکیلوگرم325000
26ورق آجدار 2 پرسی انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
27ورق 3 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
28ورق 4 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
29گریلانبار - شیرازکیلوگرم275000
30تسمهانبار - شیرازکیلوگرم175000
31میلگرد سادهانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
32پروفیلانبار - شیرازکیلوگرم265000
نوع محصول محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
قوطیانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 14انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 1/5انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 1انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 2انبار - شیرازکیلوگرم278000
ورق پانچ 1انبار - شیراز-4800000
ورق پانچ 1/25انبار - شیراز-6000000
ورق پانچ 1/5انبار - شیراز-7000000
ورق پانچ 2انبار - شیراز-8700000
توری انبار - شیراز-170000
چهارسو فابریکانبار - شیرازکیلوگرم185000
نبشی 3انبار - شیرازکیلوگرم181000
نبشی 4انبار - شیرازکیلوگرم181000
نبشی 5انبار - شیرازکیلوگرم181000
نبشی 6انبار - شیرازکیلوگرم170000
نبشی 8انبار - شیرازکیلوگرم168000
نبشی 10انبار - شیرازکیلوگرم167000
نبشی 12انبار - شیرازکیلوگرم180000
نبشی 15انبار - شیرازکیلوگرم-
نبشی لقمه 8 و 10انبار - شیرازکیلوگرم180000
نبشی لقمه 6انبار - شیرازکیلوگرم180000
نبشی لقمه 12انبار - شیرازکیلوگرم180000
سپری 4انبار - شیرازکیلوگرم182000
سپری 5انبار - شیرازکیلوگرم182000
ورق آجدار 3 پرسی فابریکانبار - شیرازکیلوگرم325000
ورق آجدار 2 پرسی انبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 3 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق 4 میلانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
گریلانبار - شیرازکیلوگرم275000
تسمهانبار - شیرازکیلوگرم175000
میلگرد سادهانبار - شیرازکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیلانبار - شیرازکیلوگرم265000