قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

اطلاعات کاربردی : رول و شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12عرض ۱رولفولاد مبارکه اصفهانتماس بگیریدنامشخص
22عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهان2369001000
32.5عرض ۱رولفولاد مبارکه اصفهانتماس بگیریدنامشخص
40.4عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانتماس بگیریدنامشخص
53عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانتماس بگیریدنامشخص
63عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان2084001000
74عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانتماس بگیریدنامشخص
84عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1939002500
95عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانتماس بگیریدنامشخص
105عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1649001500
116عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1639002500
126۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهان1649002000
138عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1489006500
148۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهان1499006000
1510عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1489006500
1610۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهان1499006000
1712عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1509005000
1812۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهان1519004500
1915عرض ۱.۵رولفولاد مبارکه اصفهان1479007500
2015۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهان1489007000
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
2عرض ۱.۲۵رول2369001000
2.5عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
0.4عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱.۵رول2084001000
4عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
4عرض ۱.۵رول1939002500
5عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
5عرض ۱.۵رول1649001500
6عرض ۱.۵رول1639002500
6۶*۱.۵شیت1649002000
8عرض ۱.۵رول1489006500
8۶*۱.۵شیت1499006000
10عرض ۱.۵رول1489006500
10۶*۱.۵شیت1499006000
12عرض ۱.۵رول1509005000
12۶*۱.۵شیت1519004500
15عرض ۱.۵رول1479007500
15۶*۱.۵شیت1489007000

قیمت ورق سیاه اکسین

اطلاعات کاربردی : شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۶*۲شیتاکسینانبار اهوازتماس بگیریدنامشخص
210۱۲*۲شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیریدنامشخص
310۶*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1809005000
412۶*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1809005000
512۱۲*۲شیتفولاد اکسینانبار اهوازتماس بگیریدنامشخص
615۱۲*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1679003000
720۶*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1579003000
825۶*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1559005000
930۶*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1559005000
1030۱۲*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1579003000
1140۶*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز164900ثابت
1240۱۲*۲شیتفولاد اکسینانبار اهواز1679003000
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۶*۲شیتتماس بگیریدنامشخص
10۱۲*۲شیتتماس بگیریدنامشخص
10۶*۲شیت1809005000
12۶*۲شیت1809005000
12۱۲*۲شیتتماس بگیریدنامشخص
15۱۲*۲شیت1679003000
20۶*۲شیت1579003000
25۶*۲شیت1559005000
30۶*۲شیت1559005000
30۱۲*۲شیت1579003000
40۶*۲شیت164900ثابت
40۱۲*۲شیت1679003000

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

اطلاعات کاربردی : رول و شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12عرض ۱.۵رولفولاد سباتماس بگیریدنامشخص
22عرض ۱.۲۵رولفولاد سباتماس بگیریدنامشخص
33عرض ۱.۲۵رولفولاد سباتماس بگیریدنامشخص
43عرض ۱.۵رولفولاد سبا2084002500
54عرض ۱.۵رولفولاد سبا1939001000
65عرض ۱.۲۵رولفولاد سباتماس بگیریدنامشخص
75عرض ۱.۵رولفولاد سبا1659001500
86عرض ۱.۵رولفولاد سبا1639003000
96۶*۱.۵شیتفولاد سبا1649002500
108عرض ۱.۵رولفولاد سبا1489008000
118۶*۱.۵شیتفولاد سبا1499007500
1210عرض ۱.۵رولفولاد سبا1489008000
1310۶*۱.۵شیتفولاد سبا1499007500
1412عرض ۱.۵رولفولاد سبا1509006000
1512۶*۱.۵شیتفولاد سبا1519005500
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2عرض ۱.۵رولتماس بگیریدنامشخص
2عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱.۵رول2084002500
4عرض ۱.۵رول1939001000
5عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
5عرض ۱.۵رول1659001500
6عرض ۱.۵رول1639003000
6۶*۱.۵شیت1649002500
8عرض ۱.۵رول1489008000
8۶*۱.۵شیت1499007500
10عرض ۱.۵رول1489008000
10۶*۱.۵شیت1499007500
12عرض ۱.۵رول1509006000
12۶*۱.۵شیت1519005500

قیمت ورق سیاه کاویان

اطلاعات کاربردی : شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز164900ثابت
210۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز162900ثابت
310۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز163900ثابت
412۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز163900ثابت
515۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز151900ثابت
615۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز153900ثابت
720۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز147900ثابت
820۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز149900ثابت
925۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز147900ثابت
1025۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز149900ثابت
1130۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز147900ثابت
1230۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز149900ثابت
1335۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز147900ثابت
1435۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز149900ثابت
1540۶*۱.۲۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز147900ثابت
1640۶*۱.۵شیتفولاد کاویانانبار اهواز149900ثابت
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۶*۱.۲۵شیت164900ثابت
10۶*۱.۲۵شیت162900ثابت
10۶*۱.۵شیت163900ثابت
12۶*۱.۵شیت163900ثابت
15۶*۱.۲۵شیت151900ثابت
15۶*۱.۵شیت153900ثابت
20۶*۱.۲۵شیت147900ثابت
20۶*۱.۵شیت149900ثابت
25۶*۱.۲۵شیت147900ثابت
25۶*۱.۵شیت149900ثابت
30۶*۱.۲۵شیت147900ثابت
30۶*۱.۵شیت149900ثابت
35۶*۱.۲۵شیت147900ثابت
35۶*۱.۵شیت149900ثابت
40۶*۱.۲۵شیت147900ثابت
40۶*۱.۵شیت149900ثابت

قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

اطلاعات کاربردی : طول ۶ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)عرض (mm)طول (m)محل بارگیریقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
181006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
282006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
382506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
4101006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
5102006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
6102506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
7102706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
8103006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
9104006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
10121006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
11122006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
12122506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
13122706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
14123006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
15123206آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
16124006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)146900نامشخص
17152006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
18152506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
19152706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
20153006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
21154006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
22202006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)143900نامشخص
23202506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
24202706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
25203006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
26204006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
27253006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
28303006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیریدنامشخص
ضخامت (mm)عرض (mm)طول (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
81006143900نامشخص
82006تماس بگیریدنامشخص
82506143900نامشخص
101006143900نامشخص
102006143900نامشخص
102506تماس بگیریدنامشخص
102706تماس بگیریدنامشخص
103006تماس بگیریدنامشخص
104006تماس بگیریدنامشخص
121006143900نامشخص
122006143900نامشخص
122506تماس بگیریدنامشخص
122706تماس بگیریدنامشخص
123006143900نامشخص
123206تماس بگیریدنامشخص
124006146900نامشخص
152006تماس بگیریدنامشخص
152506تماس بگیریدنامشخص
152706تماس بگیریدنامشخص
153006143900نامشخص
154006تماس بگیریدنامشخص
202006143900نامشخص
202506تماس بگیریدنامشخص
202706تماس بگیریدنامشخص
203006تماس بگیریدنامشخص
204006تماس بگیریدنامشخص
253006تماس بگیریدنامشخص
303006تماس بگیریدنامشخص

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

اطلاعات کاربردی : شیت و رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهنوع ورققیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12۲*۱شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
22.5۲*۱شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
33عرض ۱شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
43۱.۲۵*۲.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
53۶*۱.۲۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
63۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
74عرض ۱شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریک411900نامشخص
84۶*۱.۲۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریک461900نامشخص
94۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
105۶*۱.۲۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
115۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریک5619002000
126عرض ۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
1310۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانفابریکتماس بگیریدنامشخص
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2۲*۱شیتتماس بگیریدنامشخص
2.5۲*۱شیتتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱شیتتماس بگیریدنامشخص
3۱.۲۵*۲.۵شیتتماس بگیریدنامشخص
3۶*۱.۲۵شیتتماس بگیریدنامشخص
3۶*۱.۵شیتتماس بگیریدنامشخص
4عرض ۱شیت411900نامشخص
4۶*۱.۲۵شیت461900نامشخص
4۶*۱.۵شیتتماس بگیریدنامشخص
5۶*۱.۲۵شیتتماس بگیریدنامشخص
5۶*۱.۵شیت5619002000
6عرض ۱.۵شیتتماس بگیریدنامشخص
10۶*۱.۵شیتتماس بگیریدنامشخص

قیمت ورق آجدار پرسی

اطلاعات کاربردی : شیت و رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهنوع ورققیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
121.2شیتفولاد مبارکه اصفهانپرسی2409005000
221.25شیتفولاد مبارکه اصفهانپرسیتماس بگیریدنامشخص
33۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانپرسی2209005000
441شیتفولاد مبارکه اصفهانپرسیتماس بگیریدنامشخص
54۶*۱.۵شیتفولاد مبارکه اصفهانپرسی22590010000
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
21.2شیت2409005000
21.25شیتتماس بگیریدنامشخص
3۶*۱.۵شیت2209005000
41شیتتماس بگیریدنامشخص
4۶*۱.۵شیت22590010000

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

اطلاعات کاربردی : رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10.4عرض ۱رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
20.4عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
30.45عرض ۱رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
40.45عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
50.5عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد33690012000
60.5عرض ۱رولتاراز شهرکرد33690012000
70.55عرض ۱رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
80.55عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
90.6عرض ۱رولتاراز شهرکرد30690022000
100.6عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد30690022000
110.7عرض ۱رولتاراز شهرکرد30290015000
120.7عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد30290015000
130.8عرض ۱رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
140.8عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد29790012000
150.9عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
161عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد28690011000
171.25عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
181.5عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد29090012000
191.8عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد26790012000
202عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکرد26790012000
212.5عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
222.5عرض ۱رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
233عرض ۱.۲۵رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
243عرض ۱رولتاراز شهرکردتماس بگیریدنامشخص
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
0.4عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
0.4عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
0.45عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
0.45عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
0.5عرض ۱.۲۵رول33690012000
0.5عرض ۱رول33690012000
0.55عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
0.55عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
0.6عرض ۱رول30690022000
0.6عرض ۱.۲۵رول30690022000
0.7عرض ۱رول30290015000
0.7عرض ۱.۲۵رول30290015000
0.8عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
0.8عرض ۱.۲۵رول29790012000
0.9عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
1عرض ۱.۲۵رول28690011000
1.25عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
1.5عرض ۱.۲۵رول29090012000
1.8عرض ۱.۲۵رول26790012000
2عرض ۱.۲۵رول26790012000
2.5عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
2.5عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱.۲۵رولتماس بگیریدنامشخص
3عرض ۱رولتماس بگیریدنامشخص

قیمت ورق رنگی

اطلاعات کاربردی : رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)حالتکارخانهرنگقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10.5عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانپرتقالی370900نامشخص
20.5عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانقرمز3719004000
30.5عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانسفید3709002000
40.5عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهاننارنجی371900نامشخص
50.5عرض ۱.۲۵رولفولاد مبارکه اصفهانآبی3719005000
ضخامت (mm)ابعاد (m)رنگقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
0.5عرض ۱.۲۵پرتقالی370900نامشخص
0.5عرض ۱.۲۵قرمز3719004000
0.5عرض ۱.۲۵سفید3709002000
0.5عرض ۱.۲۵نارنجی371900نامشخص
0.5عرض ۱.۲۵آبی3719005000