قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

اطلاعات کاربردی : رول و شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانرولتماس بگیرید نامشخص
22عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرول266900 ۱,۰۰۰
32.5عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانرولتماس بگیرید نامشخص
42.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانشیت247900 ثابت
53عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرول246900 ثابت
63عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول246900 ۳,۰۰۰
74عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولتماس بگیرید نامشخص
84عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول246900 ۳,۰۰۰
95عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولتماس بگیرید نامشخص
105عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیت243900 ۱,۰۰۰
116عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول245900 ثابت
126۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیت246900 ثابت
138عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول248900 ثابت
148۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیت249900 ثابت
1510عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول248900 ثابت
1610۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیت249900 ثابت
1712عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول248900 ثابت
1812۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیت249900 ثابت
1915عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانرول254900 ۱,۰۰۰
2015۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیت255900 ۱,۰۰۰
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
2عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهان266900 ۱,۰۰۰
2.5عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
2.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهان247900 ثابت
3عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهان246900 ثابت
3عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان246900 ۳,۰۰۰
4عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
4عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان246900 ۳,۰۰۰
5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
5عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان243900 ۱,۰۰۰
6عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان245900 ثابت
6۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان246900 ثابت
8عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان248900 ثابت
8۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان249900 ثابت
10عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان248900 ثابت
10۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان249900 ثابت
12عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان248900 ثابت
12۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان249900 ثابت
15عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان254900 ۱,۰۰۰
15۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان255900 ۱,۰۰۰

قیمت ورق سیاه اکسین

اطلاعات کاربردی : شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
110۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز274900 ثابت
212۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز274900 ثابت
315۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز274900 ثابت
420۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز264900 ثابت
520۱۲*۲فولاد اکسینشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
625۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز265900 ثابت
725۱۲*۲فولاد اکسینشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
830۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز265900 ثابت
930۱۲*۲فولاد اکسینشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
1035۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز264900 ثابت
1135۱۲*۲فولاد اکسینشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
1240۶*۲فولاد اکسینشیتانبار اهواز265900 ثابت
1340۱۲*۲فولاد اکسینشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
1450عرض ۲فولاد اکسینشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10۶*۲فولاد اکسین274900 ثابت
12۶*۲فولاد اکسین274900 ثابت
15۶*۲فولاد اکسین274900 ثابت
20۶*۲فولاد اکسین264900 ثابت
20۱۲*۲فولاد اکسینتماس بگیرید نامشخص
25۶*۲فولاد اکسین265900 ثابت
25۱۲*۲فولاد اکسینتماس بگیرید نامشخص
30۶*۲فولاد اکسین265900 ثابت
30۱۲*۲فولاد اکسینتماس بگیرید نامشخص
35۶*۲فولاد اکسین264900 ثابت
35۱۲*۲فولاد اکسینتماس بگیرید نامشخص
40۶*۲فولاد اکسین265900 ثابت
40۱۲*۲فولاد اکسینتماس بگیرید نامشخص
50عرض ۲فولاد اکسینتماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

اطلاعات کاربردی : رول و شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12عرض ۱.۲۵فولاد سبارول270900 ثابت
22.5عرض ۱.۲۵فولاد سباشیت247900 ثابت
33عرض ۱.۲۵فولاد سبارول246900 ثابت
43عرض ۱.۵فولاد سبارول246900 ۳,۰۰۰
54عرض ۱.۲۵فولاد سبارولتماس بگیرید نامشخص
64عرض ۱.۵فولاد سبارول246900 ۳,۰۰۰
75عرض ۱.۵فولاد سباشیت243900 ۱,۰۰۰
86عرض ۱.۵فولاد سبارول245900 ثابت
96۶*۱.۵فولاد سباشیت246900 ثابت
108عرض ۱.۵فولاد سبارول248900 ثابت
118۶*۱.۵فولاد سباشیت249900 ثابت
1210عرض ۱.۵فولاد سبارول248900 ثابت
1310۶*۱.۵فولاد سباشیت249900 ثابت
1412عرض ۱.۵فولاد سبارول248900 ثابت
1512۶*۱.۵فولاد سباشیت249900 ثابت
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2عرض ۱.۲۵فولاد سبا270900 ثابت
2.5عرض ۱.۲۵فولاد سبا247900 ثابت
3عرض ۱.۲۵فولاد سبا246900 ثابت
3عرض ۱.۵فولاد سبا246900 ۳,۰۰۰
4عرض ۱.۲۵فولاد سباتماس بگیرید نامشخص
4عرض ۱.۵فولاد سبا246900 ۳,۰۰۰
5عرض ۱.۵فولاد سبا243900 ۱,۰۰۰
6عرض ۱.۵فولاد سبا245900 ثابت
6۶*۱.۵فولاد سبا246900 ثابت
8عرض ۱.۵فولاد سبا248900 ثابت
8۶*۱.۵فولاد سبا249900 ثابت
10عرض ۱.۵فولاد سبا248900 ثابت
10۶*۱.۵فولاد سبا249900 ثابت
12عرض ۱.۵فولاد سبا248900 ثابت
12۶*۱.۵فولاد سبا249900 ثابت

قیمت ورق سیاه کاویان

اطلاعات کاربردی : شیت

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتکارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
18۶*۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 ثابت
210۶*۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 نامشخص
310۶*۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
412۶*۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز249900 ثابت
515۶*۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 ثابت
615۶*۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز249900 ثابت
720۶*۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 ثابت
820۶*۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز254900 ثابت
925۶*۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهوازتماس بگیرید نامشخص
1025۶*۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز244900 ثابت
1130عرض ۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 ثابت
1230عرض ۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز244900 ثابت
1335عرض ۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 ثابت
1435عرض ۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز244900 ثابت
1540عرض ۱.۲۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز236900 ثابت
1640عرض ۱.۵فولاد کاویانشیتانبار اهواز244900 ثابت
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
8۶*۱.۲۵فولاد کاویان236900 ثابت
10۶*۱.۲۵فولاد کاویان236900 نامشخص
10۶*۱.۵فولاد کاویانتماس بگیرید نامشخص
12۶*۱.۵فولاد کاویان249900 ثابت
15۶*۱.۲۵فولاد کاویان236900 ثابت
15۶*۱.۵فولاد کاویان249900 ثابت
20۶*۱.۲۵فولاد کاویان236900 ثابت
20۶*۱.۵فولاد کاویان254900 ثابت
25۶*۱.۲۵فولاد کاویانتماس بگیرید نامشخص
25۶*۱.۵فولاد کاویان244900 ثابت
30عرض ۱.۲۵فولاد کاویان236900 ثابت
30عرض ۱.۵فولاد کاویان244900 ثابت
35عرض ۱.۲۵فولاد کاویان236900 ثابت
35عرض ۱.۵فولاد کاویان244900 ثابت
40عرض ۱.۲۵فولاد کاویان236900 ثابت
40عرض ۱.۵فولاد کاویان244900 ثابت

قیمت تسمه نوردی (کرومیت) آریان فولاد

اطلاعات کاربردی : طول ۶ متر

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)عرض (mm)طول (m)کارخانه-محل تحویلقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
181006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
282006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
382506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
4101006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
5102006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
6102506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
7102706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
8103006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)124900 نامشخص
9104006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
10121006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
11122006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
12122506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
13122706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
14123006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)124900 نامشخص
15123206آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
16124006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)127900 نامشخص
17152006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
18152506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
19152706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
20153006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)124900 نامشخص
21154006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)127900 نامشخص
22202006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
23202506آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)119900 نامشخص
24202706آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید نامشخص
25203006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)124900 نامشخص
26204006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)127900 نامشخص
27253006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)124900 نامشخص
28303006آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)124900 نامشخص
ضخامت (mm)عرض (mm)طول (m)قیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
81006119900 نامشخص
82006119900 نامشخص
82506119900 نامشخص
101006119900 نامشخص
102006119900 نامشخص
102506119900 نامشخص
102706تماس بگیرید نامشخص
103006124900 نامشخص
104006تماس بگیرید نامشخص
121006119900 نامشخص
122006119900 نامشخص
122506119900 نامشخص
122706تماس بگیرید نامشخص
123006124900 نامشخص
123206تماس بگیرید نامشخص
124006127900 نامشخص
152006119900 نامشخص
152506119900 نامشخص
152706تماس بگیرید نامشخص
153006124900 نامشخص
154006127900 نامشخص
202006119900 نامشخص
202506119900 نامشخص
202706تماس بگیرید نامشخص
203006124900 نامشخص
204006127900 نامشخص
253006124900 نامشخص
303006124900 نامشخص

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

اطلاعات کاربردی : شیت و رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتنوع ورققیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12۲*۱فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
22.5۲*۱فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
33۲*۱فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
43۱.۲۵*۲.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
53۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریک294900 ثابت
63۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
74۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
84۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریک294900 ثابت
94۲*۱فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
105۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
115۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
126عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
1310۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتفابریکتماس بگیرید نامشخص
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2۲*۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
2.5۲*۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
3۲*۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
3۱.۲۵*۲.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
3۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهان294900 ثابت
3۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
4۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
4۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهان294900 ثابت
4۲*۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
5۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
5۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
6عرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
10۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق آجدار پرسی

اطلاعات کاربردی : شیت و رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتنوع ورققیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
12۱*۲فولاد مبارکه اصفهانشیتپرسیتماس بگیرید نامشخص
22۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانشیتپرسی279900 ثابت
33۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتپرسی259900 ثابت
44عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانشیتپرسی264900 ثابت
54۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهانشیتپرسی264900 ثابت
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
2۱*۲فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
2۶*۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهان279900 ثابت
3۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان259900 ثابت
4عرض ۱فولاد مبارکه اصفهان264900 ثابت
4۶*۱.۵فولاد مبارکه اصفهان264900 ثابت

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

اطلاعات کاربردی : رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالتقیمت (ریال)نوسـانات (ریال) 
10.4عرض ۱تاراز شهرکردرول324400 ۵۰۰
20.5عرض ۱.۲۵کاشانرولتماس بگیرید نامشخص
30.5عرض ۱تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
40.5عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانرولتماس بگیرید نامشخص
50.5عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرول308400 ۵۰۰
60.55عرض ۱کاشانرولتماس بگیرید نامشخص
70.6عرض ۱.۲۵کاشانرولتماس بگیرید نامشخص
80.6عرض ۱تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
90.6عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرول296400 ۵۰۰
100.7عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
110.7عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرول289400 ۵۰۰
121عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرول285400 ۵۰۰
131عرض ۱تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
141.25عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
151.25عرض ۱تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
161.5عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
171.5عرض ۱تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
182عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردرول286400 ۵۰۰
192عرض ۱تاراز شهرکردرولتماس بگیرید نامشخص
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)نوسـانات (ریال) 
0.4عرض ۱تاراز شهرکرد324400 ۵۰۰
0.5عرض ۱.۲۵کاشانتماس بگیرید نامشخص
0.5عرض ۱تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
0.5عرض ۱فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید نامشخص
0.5عرض ۱.۲۵تاراز شهرکرد308400 ۵۰۰
0.55عرض ۱کاشانتماس بگیرید نامشخص
0.6عرض ۱.۲۵کاشانتماس بگیرید نامشخص
0.6عرض ۱تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
0.6عرض ۱.۲۵تاراز شهرکرد296400 ۵۰۰
0.7عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
0.7عرض ۱.۲۵تاراز شهرکرد289400 ۵۰۰
1عرض ۱.۲۵تاراز شهرکرد285400 ۵۰۰
1عرض ۱تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
1.25عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
1.25عرض ۱تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
1.5عرض ۱.۲۵تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
1.5عرض ۱تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص
2عرض ۱.۲۵تاراز شهرکرد286400 ۵۰۰
2عرض ۱تاراز شهرکردتماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق رنگی

اطلاعات کاربردی : رول

محل بارگیری : کارخانه

کارشناس فروش : ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

ردیفضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهحالترنگقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
10.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولقهوه ایتماس بگیرید نامشخص
20.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولقرمز352400 ۵۰۰
30.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولسفید353400 ۵۰۰
40.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولنارنجی354400 ۵۰۰
50.5عرض ۱.۲۵فولاد مبارکه اصفهانرولآبی349400 ۵۰۰
ضخامت (mm)ابعاد (m)رنگقیمت (ریال)نوسـانات (ریال)
0.5عرض ۱.۲۵قهوه ایتماس بگیرید نامشخص
0.5عرض ۱.۲۵قرمز352400 ۵۰۰
0.5عرض ۱.۲۵سفید353400 ۵۰۰
0.5عرض ۱.۲۵نارنجی354400 ۵۰۰
0.5عرض ۱.۲۵آبی349400 ۵۰۰